Engures novadā esošajā Ķemeru nacionālā parka teritorijā rīkos brīvdabas estrādi

Rīga, 6.febr., LETA. Ministru kabinets Engures novada pašvaldības pārziņā nodos četrus hektārus Ķemeru nacionālā parka teritorijas, lai tur esošajā parkā varētu ierīkot jaunus kultūras un atpūtas objektus, tai skaitā brīvdabas estrādi.

Pašvaldība lūgusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) četrus hektārus no Smārdes pagastā esošās Ķemeru parka teritorijas nodot tai bezatlīdzības lietošanā, lai teritoriju izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai.

Dome skaidro, ka novada teritorijā atrodas parks-dendrārijs "Vēju dārzs", kas kļuvis par iecienītu atpūtas vietu Smārdes ciema iedzīvotāju vidū, kā arī iemantojis popularitāti tūristu vidū kā atpūtas - apskates objekts un tam esot arī kultūrvēsturiska nozīme, jo tajā atrodas tēlnieka Kārļa Zāles veidotais "Piemineklis latviešu strēlniekiem".

Pašvaldība apgalvo, ka tās īpašumā esošā parka teritorija ir pilnībā apgūta, bet tā vēlētos teritoriju paplašināt un papildināt ar jauniem gan kultūras, gan aktīvās atpūtas baudīšanai nepieciešamiem elementiem, kā, piemēram, brīvdabas estrādi.

Dome ir panākusi vienošanos arī ar līdzās esošo zemju īpašniekiem par zemes gabalu 0,76 un 0,25 hektāru platībā iegūšanu parka paplašināšanai, tomēr ar to nepietiek, lai realizētu plānotās darbības.

Izvērtējos pašvaldības lūgumu, VARAM konstatējusi, ka, lai gan minētā zemes platība atrodas Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā, tās nodošana Engures novada pašvaldībai un izmantošana parka ierīkošanai nav pretrunā ainavu aizsardzības zonas izveides mērķiem, kā arī likumos noteiktajiem nacionālo parku uzdevumiem.

"Ņemot vērā, ka Engures novada pašvaldība plāno zemes vienību izmantot parka paplašināšanai un atbilstoši Engures novada integrētās attīstības programmai 2012.-2018.gadam uzstādīt vieglas konstrukcijas saliekamo skatuvi, nav paredzams, ka zemes vienības izmantošana minētajam mērķim varētu radīt negatīvu ietekmi uz Ķemeru nacionālo parku," teikts ministrijas rīkojumā.

Tāpat VARAM norādījis, ka Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku ilggadējie novērojumi un ekspertu viedoklis rāda, ka brīvdabas estrādes atrašanās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai to tiešā tuvumā, nav apdraudējusi dabas vērtību saglabāšanu.

Ķemeru nacionālais parks ir iekļauts Latvijas "Natura 2000" Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā un atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" reģistrētajai informācijai tur ir sastopams īpaši aizsargājams biotops - sugām bagātas ganības un ganītas pļavas.

Ķemeru nacionālajā parkā, tāpat kā citos nacionālajos parkos, ir iekļautas gan cilvēka darbības neskartas un mazpārveidotas teritorijas, gan kultūrvēsturiskas teritorijas, gan apdzīvotas vietas un sporta un atpūtas infrastruktūras teritorijas.

Pašlaik parks tiek veidots kā dendroloģiskais parks ar apmēram 90 dažādām koku sugām, un tas kalpo arī kā izzināšanas un mācību vieta.